I. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu www.tobisleather.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. 

1.2. Internetinė parduotuvė – www.tobisleather.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes. Pardavėjas – Mantas Stankevičius, Individualios veiklos kodas 956524, internetinis adresas www.gedapeleda.lt 

1.3. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir pirkimo, dovanojimo ar keitimo būdu įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje. 

1.4. Gavėjas – Pirkėjo nurodytas asmuo, kuriam pristatomos Pirkėjo užsakytos prekės. 

1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

II. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis. 

2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra: 

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka arba emancipuoti asmenys (teismo tvarka pripažintas visiškai veiksniu); 

2.2.2. fiziniai asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus. Nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis; 

2.2.3. juridiniai asmenys; 

2.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. 

2.3. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas. 

2.4. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis. 

2.5. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

III. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka. 

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. 

3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

IV. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. 

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve. 

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų. 

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę ir (ar) pristatymo adresą privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjas neinformavęs pardavėjo apie klaidingą užsakymą, gali prašyti grąžinti arba pakeisti prekes tik Pirkimo pardavimo taisyklių 14 skyriaus nurodyta tvarka. 

4.5. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

V. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje. 

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 skyriuje nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją. 

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. 

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) kalendorinę dieną.

VI. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą). 

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis. 

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

VII. PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal Internetinėje parduotuvėje pateiktas Pirkimo pardavimo taisykles. 

7.2. Pirkimo pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo būdą, patvirtina užsakymą paspausdamas aktyvią nuorodą „Pateikti užsakymą“ susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis (varnele pažymėjęs „Sutinku su taisyklėmis“) gauna užsakymą patvirtinantį pranešimą Internetinės parduotuvės sistemoje ir (ar) elektroninį laišką. 

VIII. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą, jei to kitaip nenumato Pardavėjas. 

8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų: 

8.2.1. Paysera apmokėjimo sistema; 

8.2.2. Tiesioginiu bankiniu pavedimu į pardavėjo sąskaitą. 

8.3. Pirkėjui pasirinkus numatytus mokėjimo būdus, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. 8.4. Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami. 

8.5. Nuosavybės teisė į prekę Pirkėjui pereina tik visiškai apmokėjus už prekę.

IX INDIVIDUALIŲ GAMINIŲ PIRKIMAS

9.1 Individualių gaminių užsakymas derinamas atskirai su kiekvienu Pirkėju. Pirkėjas yra atsakingas už savo pasirinktus elementus (furnitūras, jų spalvas, gaminio dydį ir spalvą). Individualių užsakymų gamybos trukmė yra iki 30 d.

9.2. Individualūs užsakymai, kurių suma siekia iki 100€ (vieno šimto eurų) apmokami iš anksto. Užsakymai, kurių suma viršija 100€ (vieną šimtą eurų), yra apmokami dalimis. 50% kainos apmokama avansu, likusi suma - užbaigus darbus.  

9.3. Pardavėjas įsipareigoja nurodytais kontaktais informuoti pirkėją apie darbų užbaigimą ir išsiuntimą. 


X. TIESIOGINĖ RINKODARA, REKLAMINIŲ AKCIJŲ (TIESIOGINĖS RINKODAROS ŽAIDIMŲ, LOTERIJŲ KONKURSŲ) VYKDYMAS

10.1. Pirkėjas patvirtindamas užsakymą sutinka, jog susipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ne)leidžia naudoti savo asmens duomenis (el. pašto adresą) Pardavėjo tiesioginės rinkodaros tikslais. 

9.2. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir bet kada atsisakyti Pardavėjo siunčiamų naujienlaiškių nenurodydamas nesutikimo priežasties. 

9.3. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Internetinėje parduotuvėje skelbiamas įvairias akcijas. 

9.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas arba jas panaikinti. 

9.5. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

9.6. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 9.7. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nurodytais telefonais ir el. pašto adresais. 

9.8. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

XI. DOVANŲ KUPONAI IR LOJALUMO PROGRAMA

10.1. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami. 

10.2. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

XII. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

11.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.tobisleather.lt

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3. Pardavėjas suteikia prekės kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme.

11.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

XIII. ATSAKOMYBĖ

12.1. Pirkimo pardavimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo sutarties vykdymo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t.y. jos patirtas išlaidas dėl kaltosios šalies veiksmų.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias ir kitus su pirkimo pardavimo taisyklėmis susijusius dokumentus, be išankstinio perspėjimo. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo dienos kai yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.

13.2. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis. 

13.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.Pirkimo taisyklės